Novým členom

Ahoj kamarát, kamarátka

argaiv1253

sme úprimne radi, že si sa rozhodol/la vstúpiť do tohto turistického klubu. Určite tvoje rozhodnutie  vychádza so záujmu o prírodu a pobyt  v nej. Sme ľudia, ktorí majú spoločného koníčka a prostredníctvom našich skúseností chceme záujemcom o turistiku spríjemňovať ich voľné chvíle strávené v prírode.

V nasledujúcich krokoch sa môžeš oboznámiť so stanovami KST Azimut.

Tešíme sa na skoré stretnutie na turistických podujatiach.

Výbor KST Azimut

 

Klub slovenských turistov Azimut

 

Stanovy

 

 

 


Čl. I

Všeobecné ustanovenie 

 

1. Klub slovenských turistov Azimut (ďalej KST Azimut)  je dobrovoľným združením turistov, milovníkov prírody a pobytu v nej.

2. Sídlom KST Azimut je Prievidza, Dúbravská 17/3, PSČ 971 01.

3. KST Azimut je občianskym združením začleneným pod KST pôsobiacim ma území SR, ktorý tvoria jeho členovia.

 1. Symboliku KST Azimut tvorí znak s dominantnou hláskou „A“. Od päty písmena vedie vpravo červená šípka, znázorňujúca magnetickú strelku, nad ktorou je dopísaný názov „zimut“.
 2. Poslaním KST Azimut je:

a) zastupovať záujmy svojich členov, ak sú v súlade s týmito stanovami

b) viesť svojich členov k dodržiavaniu zásad ochrany prírody

c) svojimi aktivitami v oblasti turistiky poskytovať možnosti sebarealizácie pre širokú verejnosť.

d) vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre turistiku, napr. organizovanie turistických podujatí, značenie a údržba turistických chodníkov a informačných tabuli, sprievodcovská činnosť, školenia základov pobytu a orientácia v prírode, základov vysokohorskej turistiky a pod.

e) vstupovať do jednania  s organizáciami zameraných na prírodu a turizmus

 

Čl. II

Členstvo v klube 

 

1. Členom KST Azimut môže byť každý občan SR bez ohľadu na vek, pohlavie, národnosť, rasu, vierovyznanie, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý splnil podmienky členstva v klube a má záujem byť jeho členom.

2. O prijatí za člena KST Azimut  rozhoduje po písomnom predložení prihlášky výbor klubu.

3. Podmienkou členstva je zaplatenie členského a klubového poplatku na príslušný rok.

 1. Členstvo v KST Azimut môže byť:

a) riadne

b) čestné

 1. Riadnym  členom je každý jedinec, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky

6. Čestným členom KST Azimut sa môže stať ten občan, ktorého na návrh výboru schválila členská schôdza. Takto sa môže stať na základe mimoriadnych zásluh v prospech klubu a turistiky. Čestný člen klubu neplatí členské a klubové poplatky.

7. Dokladom o členstve je platný preukaz KST s členskou známkou na príslušný kalendárny rok. Platnosť členskej známky je do 31.3. nasledujúceho roku.

 1. Zánik členstva v KST Azimut:

a) kto písomne oznámi výboru svoje vystúpenie z klubu

b) kto bol vyškrtnutý výborom zo zoznamu členov pre nedodržanie povinnosti člena klubu

c) kto bol vylúčený členskou schôdzou za porušenie stanov alebo sa dopustil nečestného jednania voči KST. Takto vylúčený má právo obhajovať svoje konanie

d) kto v stanovenom termíne si nezaplatí členský a klubový poplatok

e) úmrtím

f) o vylúčení z KST Azimut musí byť konkrétna osoba písomne informovaná

 1. Práva členov KST Azimut:

a) po dovŕšení veku 16 rokov má člen právo hlasovať a voliť

b) za predsedu a do výboru môže byť člen zvolený iba ak dovŕšil 18 rokov

c) má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach výboru a rokovaní členských schôdzi

d) má právo užívať výhody spojené s členstvom v KST

e) má prednostné právo zúčastniť sa turistických podujatí a podujatí organizované KST Azimut

f) má právo výboru predkladať návrhy a pripomienky smerujúce k zlepšeniu činnosti klubu

 1. Povinnosti člena KST Azimut:

a) riadne platiť členské a klubové príspevky, najneskôr do 31.3. v danom kalendárnom roku

b) dodržiavať stanovy KST Azimut, podporovať jeho záujmy a ciele, chrániť jeho dobré meno a nepodnikať nič čo by mu mohlo poškodiť

c) riadiť sa uzneseniami výboru a členskej schôdze KST Azimut

 

 

 

Čl. III

Organizačná štruktúra

 

1. Najvyšším orgánom KST Azimut je členská schôdza, ktorá je zvolaná minimálne 1 krát za rok. Členskú schôdzu zvoláva výbor KST Azimut Mimoriadnu členskú schôdzu musí výbor zvolať v prípade, že o to písomne požiada 30% členskej základne. Takáto schôdza sa musí uskutočniť do 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti.

 1. Členská schôdza KST Azimut:

a) volí na dvojročné funkčné obdobie predsedu KST Azimut a výbor, revízora

b) schvaľuje stanovy a ich zmeny

c) schvaľuje výšku klubového poplatku

d) schvaľuje plán činnosti

e) prejednáva správu o činnosti klubu, o hospodárení a o revíznej činnosti

f) prejednáva zánik klubu

g) je právoplatná ak sa na nej zúčastní 50% členskej základne

 1. Výbor KST Azimut:

a) je výkonným orgánom medzi členskými schôdzami a riadi činnosť klubu

b) zasadá spravidla jeden krát za mesiac

c) rozhoduje o otázkach, ktoré nie sú vyhradené rozhodnutiu výročnej členskej     schôdzi

d) prejednáva žiadosti o prijatie za člena KST Azimut

e) vedie finančnú evidenciu v súlade s právnymi normami a zákonmi

f) predkladá členskej schôdzi návrhy do vyšších orgánov KST

g) je povinný 1 krát za rok predložiť členskej schôdzi správu o činnosti a hospodárení

4. Štatutárnym orgánom KST Azimut je predseda.

5. Revízor je nezávislý orgán klubu, ktorý  vykonáva kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom klubu, dozornú činnosť  pri dodržiavaní stanov, smerníc, zákonov a nariadení. Vybavuje sťažnosti a odvolania. Predseda sa zúčastňuje na zasadnutiach výboru.

 

 

Čl. IV

Majetok a hospodárenie

 

 

1. Člen KST Azimut nemôže mať podiel na majetku klubu.

2. Majetok KST Azimut tvoria hnuteľnosti a nehnuteľnosti získané vlastnou činnosťou, darom alebo získané prevodom.

 1. Prostriedky na činnosť KST Azimut získava:

a) z klubového a členského poplatku

b) z vlastnej činnosti a aktivít

c) z dotácií, príspevkov a darov

4. Pri zániku KST Azimut majetok bude prevedený na základe rozhodnutia ukončujúcej členskej schôdzi.

 

Čl. V

Záverečné ustanovenia

 

 1. KST Azimut má právnu subjektivitu a samostatnosť.
 2. O zániku KST Azimut rozhoduje 2/3 väčšina členov.
 3. Stanovy boli prerokované na členskej schôdzi dňa 4.11.2010

 

Ak si dostatočne informovaný /á/ o členstve a chceš byť platným členom KST Azimut je potrebné informovať výbor o tvojom zámere (viď. kontakty).

 

« Jún 2024 »
Pon Ut Str Št Pia So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 • Outdoor.sk